Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ

Tên gọi và trụ sở giao dịch

1. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHTV, ngày 27/11/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

2. Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

CENTER OF SCIENCE RESEARCH AND PRODUCTION SERVICES

3. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CSP

4.Trụ sở giao dịch:

- Địa chỉ: số 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 6, TX Trà Vinh.

- Điện thoại: (074) 867 779 . Fax: (074) 866 344. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư cách pháp nhân

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường  Đại học Trà Vinh, tự hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng trong cả nước.

Chỉ đạo và quản lý

Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chức năng

Hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất để thực hiện phương châm “ học đi đôi với hành” nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ một phần nguồn lực cho Nhà trường.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu .

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ gắn với các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh:

- Công nghệ thông tin;

- Xây dựng;

- Nông nghiệp, thuỷ sản;

- Cơ khí;

- Công nghệ sau thu họach;

3. Giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh và các cá nhân khác có nhu cầu.

4. Đào tạo ngắn hạn.

Vui lòng xem thông tin đầy đủ trong tập tin đính kèm:  CSP2.doc