THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG  VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP

Khai giảng: 20/8/2016

Kính gửi:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Quý cơ quan – Doanh nghiệp

          Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Khai giảng: 07/09/2016

                Kính gửi:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Quý cơ quan – Doanh nghiệp

Căn cứ Luật Đấu thầu mới bổ sung sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11/2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu sửa đổi, Nghị định số 63/2014/NĐ- của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp và bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.

CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ

Kính gửi: Quý cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn Thực hành khai báo thuế nội dung cụ thể như sau:

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

 CHO KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

   Kính gửi: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN TIỂU CẦN

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Quản lý tài chính, kế toán cho kế toán trường học. Nội dung cụ thể như sau:

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ VÀ BÍ THƯ XÃ

   Kính gửi: Quý cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Quản lý tài chính – Kế toán dành cho Chủ tịch xã và Bí thư xã. Nội dung cụ thể như sau: