CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ VÀ BÍ THƯ XÃ

   Kính gửi: Quý cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Quản lý tài chính – Kế toán dành cho Chủ tịch xã và Bí thư xã. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích:Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về quản lý tài chính, kế toán cho bí thư, chủ tịch các xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường hiệu quả, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý kinh phí, tài sản nhà nước, chất lượng công tác giám sát, tự kiểm tra tài chính, kế toán trong nội bộ đơn vị.

2. Đối tượng bồi dưỡng:Chủ tịch, bí thư chi bộ các xã, phường và thị trấn

3.Nội dung bồi dưỡng:

– Chuyên đề 1:Nội dung cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước; Phổ biến những kinh nghiệm, sai phạm về tài chính, kế toán, những trường hợp xuất toán.

– Chuyên đề 2:Nội dung cơ bản quản lý công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Phương pháp kiểm tra của thủ trưởng đơn vị đối với công tác tài chính, kế toán tại đơn vị mình. Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính.

– Chuyên đề 3:Nội dung cơ bản của cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Nguyên tắc tổ chức hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết, thực hiện nghĩa vụ thuế của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục.

– Chuyên đề 4:Quản lý tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Thủ tục mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên. Kỹ năng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

– Chuyên đề 5:Thảo luận và hỏi đáp thực tế.

  1. Thời gian học:03 ngày (dự kiến 28,29,30/9/2016)
  2. Kinh phí đào tạo:Kinh phí tham dự khoá học là 900.000 đồng/người. (Kinh phí trên bao gồm tài liệu học)
  3. Giảng viên:Là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sỹ đến từ TP. Hồ Chí Minh.

@Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất, Dịch vụ (CSP)  thuộc Trường Đại học Trà Vinh (Khu II);

C Địa chỉ: Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 Điện thoại: 0743. 867779 - Fax: 0743. 866 344  - Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.