CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

 CHO KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

   Kính gửi: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN TIỂU CẦN

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất, Dịch vụ thuộc Trường Đại học Trà Vinh chiêu sinh Lớp bồi dưỡng Quản lý tài chính, kế toán cho kế toán trường học. Nội dung cụ thể như sau:

1.  Đối tượng, chương trình:

- Đối tượng: Là kế toán các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở.

- Chương trình:  Đính kèm

2. Giảng viên: Là những Giảng viên có thâm niên công tác, có học vị Tiến sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh.

3. Thi gian hc: 02 ngày (6&7/10/2016)

4. Học phí: 800.000 đồng/học viên (kể cả tài liệu học tập).

5. Chứng nhận: Do Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cấp. 

@Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Sản xuất, Dịch vụ (CSP)  thuộc Trường Đại học Trà Vinh (Khu II);

C Địa chỉ: Số 105 Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

  •  Điện thoại: 0743. 867779 - Fax: 0743. 866 344  - Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.