In bài này

Nhân sự Bộ môn Nghệ thuật gồm có 4 cán bộ, đảm nhiệm các công việc khác nhau, thông tin cụ thể như sau:

BỘ MÔN NGHỆ THUẬT

 1

Phạm Thị Tố Thy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

 2

Lâm Thị Thu Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

Giảng viên

 3

Nguyễn Đăng Hai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thạc sĩ

Giảng viên

4 Sơn Kim Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cử nhân Giảng viên