In bài này

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016

     Căn cứ Thông báo số 44/TB-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2016 như sau:

    1. Treo cờ tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng trong 02  ngày, từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016.

      2. Nghỉ lễ: Lễ 30/4 và 01/5/2016 tất cả công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động được nghỉ làm việc 2 ngày: ngày 30/4 và 01/5/2016 theo quy định; do ngày 30/4 và 01/5/2016 trùng vào nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù vào 02 ngày: 02 và 03/5/2016 (thứ hai và thứ ba). Ngày 04/5/2016 tất cả công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động trở lại làm việc bình thường.

Xem chi tiết