In bài này
      Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc
Căn cứ nhu cầu sử dụng phòng học phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của trường được nghỉ học, giảng dạy và làm việc, tham gia công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016; với thời gian và địa điểm như sau:
    - Thời gian: các ngày 29,30/6/2016 và 01, 02, 03, 04/7/2016
    - Địa điểm: Khu 1; Khu 2; Khu 3; Khu 4
Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc trở lại bình thường.
(Xem chi tiết có file đính kèm)